Informatie voor de aanvrager

Waarom een Technische Goedkeuring, ATG, aanvragen en welke informatie moet worden aangeleverd?

De Technische Goedkeuring, ATG, is een instrument bedoeld om de aanvaarding te vergemakkelijken van het product of systeem dat valt onder de goedkeuring, door de Belgische bouwsector (verzekeraars, bouwinspectiediensten, …) en in het bijzonder door de voorschrijvers (openbare aanbesteders en architecten) en aannemers (installateurs, monteurs). Het aanvragen van een Technische Goedkeuring, ATG, is een vrijwillig initiatief van de aanvrager. Er is geen enkele wettelijke bepaling die voorschrijft dat een product het voorwerp moet uitmaken van een Technische Goedkeuring, ATG.
Technische Goedkeuringen, ATG’s, betreffen unieke, innovatieve en complexe producten en systemen.
De Technische Goedkeuring, ATG, heeft als doel om de Belgische bouwsector in te lichten over de gebruiksgeschiktheid voor de beoogde toepassing van het product of het systeem waarbinnen het product wordt gebruikt, over het feit dat het in overeenstemming is met de Belgische wetgeving voor werken en dat het kan worden geïnstalleerd, geïncorporeerd, uitgevoerd of gemonteerd in overeenstemming met de algemeen toepasselijke Belgische regels der kunst en zonder onnodige risico’s. Producten die vallen onder een technische goedkeuring worden steeds gecertificeerd om ervoor te zorgen dat het product vermeld in de tekst van de technische goedkeuring overeenstemt met het product dat op de Belgische markt wordt gebracht.
Bij het aanvragen van een technische goedkeuring is het bijgevolg belangrijk voor de aanvrager om te weten

 • Waar het product wordt gemaakt, of de productie plaatsvindt in één of meerdere productiefaciliteiten en of de fabricage wordt uitbesteed, of de producteigenschappen en -prestaties worden gecontroleerd door een productiecontrolesysteem in de fabriek en of de aanvrager de BUtgb-operatoren toegang kan verlenen tot de productiefaciliteiten
 • Van welke materialen of componenten het product gemaakt is
 • Hoe het product moet worden geïnstalleerd, geïncorporeerd, uitgevoerd of gemonteerd en of er voor het installeren, incorporeren, uitvoeren of monteren van het product andere producten (die mogelijks door andere leveranciers in de handel worden gebracht) nodig zijn
 • Of ontwerpers moeten beschikken over bijzondere informatie
 • Of aannemers moeten beschikken over specifieke informatie en vaardigheden om het product te installeren, incorporeren, uit te voeren of te monteren

Kortom, de Technische Goedkeuring, ATG, is een uitstekend middel om te laten zien dat de Belgische bouwsector uw product in vertrouwen kan gebruiken, nu er alle informatie instaat die de betrokken partijen nodig hebben.
Voor bepaalde producten werden varianten van de Technische Goedkeuring, ATG, ontwikkeld om te beantwoorden aan de bijzondere noden van subsectoren van de bouwsector (ATG/D, ATG-E, ATG/H, ATG/S en ATG-M).

Waarom een Europese Technische Beoordeling, ETA, aanvragen en welke informatie moet worden aangeleverd?

De Europese Technische Beoordeling, ETA, is een wettelijk instrument in het leven geroepen door de Europese Bouwproductenverordening (Verordening (EU) nr. 305/2011). Het is een alternatieve weg voor fabrikanten om het recht te verkrijgen om een prestatieverklaring op te stellen en ter beschikking te stellen, hetgeen de fabrikant toelaat om de CE-markering aan te brengen op zijn product. Indien voorzien van de CE-markering mag het product verspreid worden op de interne markt van de Europese Unie. Kortom, de Europese Technische Beoordeling verleent toegang tot de Europese markt.
Eens een Europese Technische Beoordeling, ETA, werd afgeleverd, moet de fabrikant aantonen dat de producten die in de handel worden gebracht, overeenkomen met de ETA. Hoe dit moet gebeuren, hangt af van het op het product toepasselijke conformiteitsbeoordelingssysteem. Het kan gaan om een zelfcontrole, maar ook om een certificering door een aangemelde instantie.
Een Europese Technische Beoordeling, ETA, kan enkel worden aangevraagd indien het product (nog) niet onder een Europese geharmoniseerde norm valt. Europese Technische Beoordelingen, ETA, betreffen producten die afwijken van de werkingssfeer van de Europese geharmoniseerde normen.
Het aanvragen van een ETA is een vrijwillig initiatief van de aanvrager. Er is geen enkele wettelijke bepaling die voorschrijft dat een product het voorwerp moet uitmaken van een Europese Technische Beoordeling, ETA.
Bij het aanvragen van een Europese Technische Beoordeling is het bijgevolg belangrijk voor de aanvrager om te weten

 • Waar het product wordt gemaakt, of de producteigenschappen en -prestaties worden gecontroleerd door een productiecontrolesysteem in de fabriek en of de aanvrager de BUtgb-operatoren toegang kan verlenen tot de productiefaciliteiten
 • Van welke materialen of componenten het product gemaakt is
 • Hoe het product moet worden geïnstalleerd, geïncorporeerd, uitgevoerd of gemonteerd en of er voor het installeren, incorporeren, uitvoeren of monteren van het product andere producten (die mogelijks door andere leveranciers in de handel worden gebracht) nodig zijn

De Europese Technische Beoordeling betreft het product zoals het in de handel wordt gebracht. Dit verklaart waarom de informatie over de installatie, incorporatie, uitvoering of montage en ontwerp minder uitgebreid kan zijn.
Kortom, de Europese Technische Beoordeling , ETA, is een middel om zich toegang te verschaffen tot alle landen van de Europese Unie, maar biedt geen garantie dat de gebruikers in die landen voldoende informatie en vertrouwen zullen hebben om uw product te gebruiken.

Kan een product zowel onder een ATG als onder een ETA vallen?

De Technische Goedkeuring, ATG, en de Europese Technische Beoordeling, ETA, zijn complementaire systemen, met elk een andere doelstelling.
De Technische Goedkeuring, ATG, zorgt voor marktacceptatie vanwege de Belgische bouwsector, daar waar de Europese Technische Beoordeling, ETA, zorgt voor markttoegang in de Europese Unie.
Bijgevolg kan eenzelfde product zowel onder een Europese Technische Beoordeling, ETA, als onder een Technische Goedkeuring, ATG, vallen.

Wat moet ik doen als ik mijn producten buiten België wil verkopen?

De beoordeling uitgevoerd door de BUtgb-operator is bedoeld om na te kijken of bouwproducten geschikt zijn voor de beoogde toepassing, in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving voor werken en dat ze kunnen worden geïnstalleerd, geïncorporeerd, uitgevoerd of gemonteerd in overeenstemming met de algemeen toepasselijke Belgische regels der kunst en zonder onnodige risico’s. Dit betekent niet dat de Technische Goedkeuring, ATG, niet kan worden gebruikt door openbare aanbesteders, architecten, aannemers, installateurs, monteurs, verzekeraars, bouwinspectiediensten enz. in andere landen, maar de BUtgb gaat niet na of het product in overeenstemming is met de wetgeving en de regels der kunst in die andere landen. Bijgevolg is het mogelijk dat die partijen bijkomende en andere informatie eisen.
In vele andere landen bestaan er systemen die vergelijkbaar zijn met het Belgische systeem van Technische Goedkeuring. Omdat veel fabrikanten hun producten verkopen in verscheidene landen, is de BUtgb lid van het Europees Netwerk van Technische Goedkeuringsorganen, de UEAtc, en van de Wereld Federatie van Technische Beoordelingsorganisaties, de WFTAO. Als een BUtgb-aanvrager een goedkeuring wenst te bekomen in andere landen, dan kan de BUtgb hem hierbij helpen door haar collega’s te contacteren.

Het aanvragen van een Technische Goedkeuring, ATG, of een Europese Technische Beoordeling, ETA

Alles begint bij het indienen van een aanvraag.
Als u nog twijfels heeft alvorens de procedure te starten, aarzel dan niet om contact op te nemen met het BUtgb-secretariaat of één van de BUtgb-operatoren. We helpen u graag verder met het indienen van uw aanvraag indien nodig.

Om officieel een dossier te openen voor het bekomen van een Technische Goedkeuring, ATG, of een Europese Technische Beoordeling, ETA, dient u het toepasselijke aanvraagformulier volledig in te vullen en terug te sturen naar info@butgb-ubatc.be.

Het technisch dossier

Bij uw aanvraagformulier moet een technisch dossier worden gevoegd, om zo beter het onderwerp van uw aanvraag te kunnen begrijpen en om de omvang en moeilijkheidsgraad van het werk correct te kunnen inschatten.
Dit laat de goedkeuringsoperator toe om de omvang van het werk dat moet worden geleverd, in te schatten en om aldus de prijs van de procedure te bepalen. Het technisch dossier omvat de volgende elementen (niet-limitatieve lijst):

 • Omschrijving van het product of systeem: Gaat het om een product, een systeem of een kit? Van welke materialen of componenten is het product gemaakt? Bestaan er varianten en zo ja, welke (bijv. andere afmetingen, vormen, dikte, kleur, …), montagetekeningen.
 • Het beoogd gebruik van het product of systeem: Wat is het toepassingsgebied en wat zijn de verwachte eigenschappen en prestaties van het product?
 • Hoe en waar het product wordt vervaardigd. Vindt de productie plaats in één of meerdere productiefaciliteiten en wordt de fabricage uitbesteed. Worden de producteigenschappen en -prestaties gecontroleerd door een productiecontrolesysteem in de fabriek en kan de aanvrager de BUtgb-operatoren toegang verlenen tot de productiefaciliteiten
 • Hoe moet het product worden geïnstalleerd, geïncorporeerd, uitgevoerd of gemonteerd en zijn er voor het installeren, incorporeren, uitvoeren of monteren van het product andere producten (die mogelijks door andere leveranciers in de handel worden gebracht) nodig? Bezorg ons nadere gegevens, plannen, montagetekeningen, enz. die aantonen hoe het product of systeem in de werken moet worden geïncorporeerd.
 • Moeten ontwerpersbeschikken over bijzondere informatie
 • Moeten aannemersbeschikken over specifieke informatie en/of vaardigheden om het product te installeren, incorporeren, uit te voeren of te monteren?
 • De reeds beschikbare proefverslagen, goedkeuringen en certificaten: Het kan nuttig zijn om de verslagen van interne proeven of van door een derde partij uitgevoerde proeven bij het technisch dossier te voegen om de BUtgb een beter inzicht te verschaffen in het product en in de uit te voeren beoordelingswerkzaamheden.

Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

Moet ik mijn aanvraag indienen vóór of nadat mijn product in de handel is gebracht?
De technische beoordeling die wordt uitgevoerd om de tekst van de Technische Goedkeuring (of Europese Technische Beoordeling) op te maken, moet gebeuren op het product dat wordt vervaardigd in een gecontroleerde omgeving, met stabiele eigenschappen en prestaties. Wijzigingen tijdens de Technische goedkeuringsprocedure brengen vertragingen en bijkomende kosten met zich mee.
Niettemin vragen wij de fabrikanten om de BUtgb-deskundigen er zo snel mogelijk bij te betrekken, want het is mogelijk dat proeven uitgevoerd tijdens de onderzoeks- en ontwikkelingsfase ook kunnen worden aangewend tijdens de technische goedkeuringsprocedure. In het algemeen kunnen proeven uitgevoerd op prototypes enkel voor de technische goedkeuringsprocedure worden aangewend als er BUtgb-deskundigen bij betrokken werden. Bijgevolg is het aangeraden om de BUtgb er zo snel mogelijk bij te betrekken om te vermijden dat proeven onnodig moeten worden overgedaan. De BUtgb-deskundigen mogen geen enkele informatie openbaar maken.

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag heb ingediend?

Eenmaal u uw aanvraag heeft ingediend, zal u een ontvangstmelding krijgen samen met een dossiernummer, en zal het technisch dossier worden overgemaakt aan de BUtgb-operator en diens deskundigen (het Uitvoerend Bureau). Deze operator en groep van deskundigen worden bepaald rekening houdend met de aard en het beoogde gebruik van uw product.
Indien er iets niet duidelijk zou zijn of iets zou ontbreken in uw dossier, dan zal één van de deskundigen van de BUtgb-operator met u contact opnemen.
Op basis van de beschikbare informatie zal het Uitvoerend Bureau van de operator beslissen of uw aanvraag al dan niet ontvankelijk is, d.w.z. of er al dan niet een technische goedkeuring kan worden afgeleverd voor uw product.
Met de ontvankelijkheidsverklaring die u zal ontvangen, zal u ook worden ingelicht over de met de technische goedkeuringsprocedure gepaard gaande kosten en de certificatiekosten.

Wat is het goedkeurings- of beoordelingsproces?

Het technische goedkeuringsproces omvat drie belangrijke onderdelen:

 • Indiening van een aanvraag, onderzoek van de ontvankelijkheid en bevestiging van de ontvankelijkheid, waaronder ook de offerte valt
 • Het technisch onderzoek en de ontwikkeling van het certificatiedossier
 • Publicatie, vertaling en doorlopende evaluatie en certificatie

Hoe lang duurt de technische goedkeuringsprocedure?

Het product en de productie worden geval per geval beoordeeld, er wordt onderzocht welke de specifieke risico’s zijn bij de installatie, incorporatie, uitvoering of montage en ontwerp ervan en hierbij komen verschillende partijen tussen zoals de BUtgb, de goedkeurings- en certificatieoperator en meestal ook laboratoria die proeven uitvoeren. Bijgevolg is het onmogelijk om een algemene voorspelling te geven over hoe lang het zal duren vooraleer een technische goedkeuring zal worden afgeleverd. Voor specifieke toepassingen zou de goedkeuringsoperator echter in staat moeten zijn om een indicatie te geven.

Vertaling van technische goedkeuringsteksten

Van zodra de technische goedkeuringstekst is gepubliceerd in de taal waarin het onderzoek gevoerd werd, zal hij worden vertaald. De BUtgb geeft enkel teksten uit in het Nederlands, het Frans en het Engels; minstens altijd in het Nederlands en het Frans. Van zodra de vertaling(en) beschikbaar is (zijn), wordt (worden) deze ook gepubliceerd op de website van de BUtgb.

Wat is de kostprijs?

Het is niet mogelijk om een precies bedrag van de kostprijs te geven, want dit hangt af van de complexiteit van de aanvraag. Om de kosten te kunnen ramen, hebben wij de volgende informatie nodig:

 • Waar het product wordt gemaakt, of de productie plaatsvindt in één of meerdere productiefaciliteiten en of de fabricage wordt uitbesteed, of de producteigenschappen en -prestaties worden gecontroleerd door een productiecontrolesysteem in de fabriek en of de aanvrager de BUtgb-operatoren toegang kan verlenen tot de productiefaciliteiten
 • Van welke materialen of componenten het product gemaakt is
 • Hoe het product moet worden geïnstalleerd, geïncorporeerd, uitgevoerd of gemonteerd en of er voor het installeren, incorporeren, uitvoeren of monteren van het product andere producten (die mogelijks door andere leveranciers in de handel worden gebracht) nodig zijn
 • Of ontwerpers moeten beschikken over bijzondere informatie
 • Of aannemers moeten beschikken over specifieke informatie en vaardigheden om het product te installeren, incorporeren, uit te voeren of te monteren

Daarenboven moet de aanvrager rekening houden met verschillende kosten:

 • De kosten voor het bekomen van de goedkeuring. Deze kosten zullen worden bepaald op basis van de hierboven vermelde informatie door het bevoegde uitvoerend bureau verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de technische goedkeuring, na onderzoek van uw technisch dossier. Deze kosten omvatten administratieve kosten, de kosten die gepaard gaan met het werk van de betrokken ingenieurs (dossierstudie, opstellen van een evaluatieplan, opvolgen van de evaluatieprocedure, bezoek aan de productiefaciliteit(en), opmaken van een evaluatieverslag, redactie van de goedkeuringstekst, voorstelling en bespreking in het Uitvoerend Bureau en de Gespecialiseerde Groep, afwerking en proeflezen van de goedkeuringstekst)
 • Vertalingskosten
 • Reis- en verblijfskosten (in geval van productiefaciliteiten buiten België)
 • De kosten voor de evaluatie, in de meeste gevallen proeven, in overeenstemming met het evaluatieplan. Deze kosten zullen worden bepaald door het laboratorium (of laboratoria) dat (die) de evaluatie uitvoert (uitvoeren)
 • De kosten voor het onderhoud van de goedkeuring
  Certificatiekosten. Deze zullen worden bepaald door de certificatieoperator belast met uw dossier.

Voor een volledige raming is het aan te raden om contact op te nemen met de verschillende dienstverleners, namelijk de BUtgb, de verschillende laboratoria voor het uitvoeren van prestatieproeven en de certificatie-instantie. Elk contact dat u mogelijk heeft met een van onze experts voordat u uw verzoek indient, kan u relevante informatie verschaffen om een budget te bepalen.

 • Waar het product wordt gemaakt, of de productie plaatsvindt in één of meerdere productiefaciliteiten en of de fabricage wordt uitbesteed, of de producteigenschappen en -prestaties worden gecontroleerd door een productiecontrolesysteem in de fabriek en of de aanvrager de BUtgb-operatoren toegang kan verlenen tot de productiefaciliteiten
  Van welke materialen of componenten het product gemaakt is
 • Hoe het product moet worden geïnstalleerd, geïncorporeerd, uitgevoerd of gemonteerd en of er voor het installeren, incorporeren, uitvoeren of monteren van het product andere producten (die mogelijks door andere leveranciers in de handel worden gebracht) nodig zijn
 • Of ontwerpers moeten beschikken over bijzondere informatie
 • Of aannemers moeten beschikken over specifieke informatie en vaardigheden om het product te installeren, incorporeren, uit te voeren of te monteren

Daarenboven moet de aanvrager rekening houden met verschillende kosten:

 • De kosten voor het bekomen van de goedkeuring. Deze kosten zullen worden bepaald op basis van de hierboven vermelde informatie door het bevoegde uitvoerend bureau verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de technische goedkeuring, na onderzoek van uw technisch dossier. Deze kosten omvatten administratieve kosten, de kosten die gepaard gaan met het werk van de betrokken ingenieurs (dossierstudie, opstellen van een evaluatieplan, opvolgen van de evaluatieprocedure, bezoek aan de productiefaciliteit(en), opmaken van een evaluatieverslag, redactie van de goedkeuringstekst, voorstelling en bespreking in het Uitvoerend Bureau en de Gespecialiseerde Groep, afwerking en proeflezen van de goedkeuringstekst)
 • Vertalingskosten
 • Reis- en verblijfskosten (in geval van productiefaciliteiten buiten België)
 • De kosten voor de evaluatie, in de meeste gevallen proeven, in overeenstemming met het evaluatieplan. Deze kosten zullen worden bepaald door het laboratorium (of laboratoria) dat (die) de evaluatie uitvoert (uitvoeren)
 • De kosten voor het onderhoud van de goedkeuring
 • Certificatiekosten. Deze zullen worden bepaald door de certificatieoperator belast met uw dossier.

Voor een volledige raming is het aan te raden om contact op te nemen met de verschillende dienstverleners, namelijk de BUtgb, de verschillende laboratoria voor het uitvoeren van prestatieproeven en de certificatie-instantie. Elk contact dat u mogelijk heeft met een van onze experts voordat u uw verzoek indient, kan u relevante informatie verschaffen om een budget te bepalen.

Wat gebeurt er nadat een technische goedkeuring, ATG, werd afgeleverd?

Geldigheid van de technische goedkeuring, ATG en doorlopende beoordeling

In het algemeen bedraagt de geldigheidstermijn van een technische goedkeuring, bepaald door het desbetreffend Uitvoerend Bureau, na bevestiging door de Goedkeuringsoperator en de BUtgb, 3 of 5 jaar. De geldigheidstermijn hangt af van de technische consolidatie betreffende het product of systeem of de product- of systeemfamilie en van de regelmaat van aanpassingen, herzieningen en uitbreidingen in de voorbije geldigheidsperioden. Bij aanpassing of uitbreiding blijft het einde van de geldigheidstermijn behouden, terwijl de aanvang ervan overeenstemt met de datum waarop de aangepaste of uitgebreide goedkeuringstekst ondertekend werd.

On a case-by-case basis, the UBAtc may set another period of validity for ATG approvals. In het kader van een Goedkeuringsschema is de geldigheidstermijn van een reeks goedkeuringen steeds dezelfde.

Voor meer en meer productfamilies of technische domeinen werd of wordt echter het principe van doorlopende beoordeling ingevoerd. Dit is een proces dat de doorlopende geldigheid van de goedkeurings- en certificatiedossiers en de technische goedkeuringsteksten beoogt, zonder dat daarvoor een verzoek tot hernieuwing vanwege de goedkeuringshouder nodig is. In het kader van de doorlopende beoordeling wordt het onderhoud van de goedkeuringstekst doorlopend uitgevoerd. Enkel wanneer de draagwijdte van de technische goedkeuring aanzienlijk wijzigt, zal een hernieuwing nodig zijn.

Ongeacht of er een doorlopende beoordeling wordt toegepast bovenop regelmatige inspecties in het kader van de certificatie, zal het product of systeem dat onder de technische goedkeuring valt, steeds onderworpen worden aan regelmatige verificaties, om ervoor te zorgen dat de prestaties van het systeem zoals vermeld in de technische goedkeuringsteksten nog altijd worden bereikt.

Een wijziging aanbrengen aan een bestaande technische goedkeuring of beoordeling

Het is belangrijk om de inhoud van de Technische Goedkeuringsteksten en Europese Technische Beoordelingsteksten regelmatig na te kijken, om ervoor te zorgen dat de specificatie van het product, de productie, de producteigenschappen en -prestaties en de instructies betreffende de installatie, incorporatie, uitvoering of montage en ontwerp, onderhoud en herstel blijven overeenstemmen met de werkelijkheid.

Houders van een Technische Goedkeuring of Europese Technische Beoordeling zijn verplicht om de BUtgb onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van enige omstandigheid die een invloed zou hebben op voormelde overeenstemming.

Als de fabrikant de intentie heeft om de inhoud van de Technische Goedkeuring en/of de Europese Technische Beoordeling te wijzigen, dan moet hiertoe een aanvraag worden ingediend.

Product Certificatie

Producten die vallen onder een technische goedkeuring worden steeds gecertificeerd om ervoor te zorgen dat het product vermeld in de tekst van de technische goedkeuring overeenstemt met het product dat op de Belgische markt wordt gebracht.

Gebruik van het ATG-merk

Technische Goedkeuringshouders mogen het ATG-merk gebruiken (en aanbrengen) op hun producten, op een label bevestigd aan het product, op de verpakking van het product of op een handelsdocument dat het product bij de levering vergezelt. Het gebruik van de logo’s van deze merken moet in overeenstemming zijn met de regels uiteengezet in het Reglement op het gebruik en toezicht op het ATG-beeldmerk.

Het ATG-merk is beschermd en de BUtgb en haar operatoren houden toezicht op de markt om misbruik van het ATG-merk tegen te gaan. Het is tenslotte nodig om ervoor te zorgen dat de investering van technische goedkeuringshouders wordt beloond. We zijn vastbesloten om juridische stappen te ondernemen tegen personen of organisaties die het ATG-merk misbruiken.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Scroll naar boven

Find what you are
looking for

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

Feedback & Support

Vind wat u zoekt
.

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Feedback & Steun

Report a bug

Een bug melden

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Feature Request

Feature Aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.