Het aanvragen van een technische goedkeuring (ATG)

Procedure

Indien u een actor bent in de bouwsector en u wenst het proces op te starten met het oog op het bekomen van een technische goedkeuring, dan wordt u sterk aangeraden om kennis te nemen van de volgende punten om de procedure te optimaliseren m.b.t. kosten en het vermijden van vertragingen.

De Technische Goedkeuring, ATG, is een instrument bedoeld om de aanvaarding te vergemakkelijken van het product of systeem dat valt onder de goedkeuring, door de Belgische bouwsector (verzekeraars, bouwinspectiediensten, …) en in het bijzonder door de voorschrijvers (openbare aanbesteders en architecten) en aannemers (installateurs, monteurs). Het aanvragen van een Technische Goedkeuring, ATG, is een vrijwillig initiatief van de aanvrager. Er is geen enkele wettelijke bepaling die voorschrijft dat een product het voorwerp moet uitmaken van een Technische Goedkeuring, ATG.

Technische Goedkeuringen, ATG’s, betreffen unieke, innovatieve en complexe producten en systemen.

De Technische Goedkeuring, ATG, heeft als doel om de Belgische bouwsector in te lichten over de gebruiksgeschiktheid voor de beoogde toepassing van het product of het systeem waarbinnen het product wordt gebruikt, over het feit dat het in overeenstemming is met de Belgische wetgeving voor werken en dat het kan worden geïnstalleerd, geïncorporeerd, uitgevoerd of gemonteerd in overeenstemming met de algemeen toepasselijke Belgische regels der kunst en zonder onnodige risico’s. Producten die vallen onder een technische goedkeuring worden steeds gecertificeerd om ervoor te zorgen dat het product vermeld in de tekst van de technische goedkeuring overeenstemt met het product dat op de Belgische markt wordt gebracht.

Om een aanvraag in te dienen, moet de aanvrager eigenaar zijn van het industriële eigendom of handelen met toestemming van de entiteit die het bezit.

Reglement

Door de verschillende documenten die het proces voor het verkrijgen en behouden van een technische goedkeuring regelen zorgvuldig te lezen, kan de aanvrager begrijpen hoe het proces verloopt.

De taken en verantwoordelijkheden, alsook de samenstelling en werking van de structuren van de BUtgb zijn terug te vinden in de Statuten van de organisatie en in het Huishoudelijk Reglement (deze documenten zijn enkel beschikbaar in het Frans en Nederlands).

Alle praktische informatie met betrekking tot de aanvraag en het afleveren van technische goedkeuringen en andere gerelateerde gebruiksgeschiktheid verklaringen afgeleverd door de BUtgb, de certificatie op basis daarvan, evenals het goedkeuringsonderzoek, is te vinden in het Algemeen goedkeurings- en certificatiereglement. De goedkeurings- en certificatievergoedingen worden gedeeltelijk vermeld in een bijlage bij dit reglement, die mogelijk wordt bijgewerkt. Kosten die niet in deze bijlage zijn opgenomen, worden door de betrokken operatoren ter beschikking gesteld.

Het reglement met betrekking tot het Gebruik en de bescherming van het ATG-merk regelt de manier waarop het ATG-merk mag worden gebruikt.


Indienen van een aanvraag

Een aanvraag moet worden ingediend met behulp van het desbetreffende formulier naar behoren ingevuld en vergezeld van de gevraagde documenten (bv. het technisch dossier) Dit formulier moet worden ingediend opinfo@butgb-ubatc.be. Meer informatie over het technisch dossier is te vinden in het Algemeen goedkeurings- en certificatiereglement. Om uw aanvraag als ontvankelijk te beschouwen, moet de inhoud van het technische dossier volledig zijn.

Scroll naar top

Find what you are
looking for

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

Vind wat u zoekt

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...