Informatie voor de gebruiker

De technische goedkeuring, ATG: Vertrouwen wekken

De Technische Goedkeuring, ATG, is een instrument bedoeld om de aanvaarding te vergemakkelijken van het product of systeem dat valt onder de goedkeuring, door de Belgische bouwsector (verzekeraars, bouwinspectiediensten, …) en in het bijzonder door de voorschrijvers (openbare aanbesteders en architecten) en aannemers (installateurs, monteurs). Het aanvragen van een Technische Goedkeuring, ATG, is een vrijwillig initiatief van de goedkeuringshouder, er is geen enkele wettelijke bepaling die voorschrijft dat een product het voorwerp moet uitmaken van een Technische Goedkeuring, ATG.
Technische Goedkeuringen, ATG’s, betreffen unieke, innovatieve en complexe producten en systemen.
Goedkeuringshouders onderwerpen hun producten en systemen aan een goedkeurings- en certificatieprocedure omdat ze de Belgische bouwsector willen inlichten over de gebruiksgeschiktheid voor de beoogde toepassing van het product of het systeem waarbinnen het product wordt gebruikt, over het feit dat het in overeenstemming is met de Belgische wetgeving voor werken en dat het kan worden geïnstalleerd, geïncorporeerd, uitgevoerd of gemonteerd in overeenstemming met de algemeen toepasselijke Belgische regels der kunst en zonder onnodige risico’s en zij laten toe dat een onafhankelijke derde partij hun producten certificeert, wat ervoor zorgt dat het product vermeld in de tekst van de technische goedkeuring overeenstemt met het product dat op de Belgische markt wordt gebracht.

Een product maakt niet of niet langer het voorwerp uit van een technische goedkeuring

Het aanvragen van een Technische Goedkeuring, ATG, is een vrijwillig initiatief van de aanvrager. Er is geen enkele wettelijke bepaling die voorschrijft dat een product het voorwerp moet uitmaken van een Technische Goedkeuring, ATG.
Goedkeuringshouders onderwerpen hun producten en systemen aan een goedkeurings- en certificatieprocedure omdat ze de Belgische bouwsector willen inlichten over de gebruiksgeschiktheid voor de beoogde toepassing van het product of het systeem waarbinnen het product wordt gebruikt, over het feit dat het in overeenstemming is met de Belgische wetgeving voor werken en dat het kan worden geïnstalleerd, geïncorporeerd, uitgevoerd of gemonteerd in overeenstemming met de algemeen toepasselijke Belgische regels der kunst en zonder onnodige risico’s en zij laten toe dat een onafhankelijke derde partij hun producten certificeert, wat ervoor zorgt dat het product vermeld in de tekst van de technische goedkeuring overeenstemt met het product dat op de Belgische markt wordt gebracht.
Het is best mogelijk dat er geen technische goedkeuring bestaat voor het product. De fabrikant vindt het misschien niet nodig om er een aan te vragen, of hij vindt de ermee gepaard gaande kosten te hoog. Een andere reden kan zijn dat het product wordt beschouwd als een traditioneel product, waardoor het bijgevolg onderworpen is aan de certificatieregels voor het BENOR-merk.

Zelfs wanneer een product niet langer onder een technische goedkeuring valt, betekent dit niet noodzakelijk dat het product niet langer geschikt is voor het beoogde gebruik. Het is mogelijk dat de fabrikant heeft beslist om de certificatieovereenkomst met de certificatieoperator te beëindigen omdat hij de kosten of de inspanningen te aanzienlijk vond.
Wanneer een product niet langer onder een technische goedkeuring valt, raden wij de gebruikers aan om contact op te nemen met de fabrikant en hem hierover vragen te stellen.

Verschillende types technische goedkeuringen

Voor bepaalde producten werden varianten van de Technische Goedkeuring, ATG, ontwikkeld om te beantwoorden aan de bijzondere noden van subsectoren van de bouwsector (ATG/D, ATG-E, ATG/H, ATG/S en ATG-M).

Gebruik van het ATG-merk

Technische Goedkeuringshouders mogen het ATG-merk gebruiken (en aanbrengen) op hun producten, op een label bevestigd aan het product, op de verpakking van het product of op een handelsdocument dat het product bij de levering vergezelt. Het gebruik van de logo’s van deze merken moet in overeenstemming zijn met de regels uiteengezet in het Reglement op het gebruik en toezicht op het ATG-beeldmerk.

Het ATG-merk is beschermd en de BUtgb en haar operatoren houden toezicht op de markt om misbruik van het ATG-merk tegen te gaan. Het is tenslotte nodig om ervoor te zorgen dat de investering van technische goedkeuringshouders wordt beloond. We zijn vastbesloten om juridische stappen te ondernemen tegen personen of organisaties die het ATG-merk misbruiken.

Een product dat het voorwerp uitmaakt van een technische goedkeuring voldoet niet aan de verwachtingen

Producten die het voorwerp uitmaken van technische goedkeuringen worden onderworpen aan een strenge goedkeuringsprocedure en aan certificering. Het komt niettemin voor dat producten die het voorwerp uitmaken van technische goedkeuringen niet voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers.
De BUtgb is een onafhankelijke derde partij die een dienst verleent aan de goedkeuringshouders en aan de bouwsector door het afleveren van technische goedkeuringsteksten. De BUtgb is niet verantwoordelijk voor de specifieke producten vervaardigd door de goedkeuringshouder en ook niet voor het gebruik ervan op specifieke bouwplaatsen.
Daarom nemen gebruikers best eerst contact op met de betrokken fabrikant wanneer een product dat het voorwerp uitmaakt van een technische goedkeuring niet aan de verwachtingen voldoet. Als gebruikers menen dat de betrokken producten niet overeenstemmen met het in de technische goedkeuring vermelde product, dan verzoeken wij om contact op te nemen met het BUtgb-secretariaat.

Waar kan ik ongeldige technische goedkeuringen terugvinden?

Op de website van de BUtgb zal u enkel de geldige technische goedkeuringen terugvinden alsook die die worden herzien. Om verwarring en misbruik te vermijden, worden de ongeldige technische goedkeuringen verwijderd van de BUtgb-website. Niettemin worden wij regelmatig geconfronteerd met actoren van de sector die verwijderde goedkeuringen willen raadplegen.

Als u verwijderde technische goedkeuringen wil raadplegen, moet u daartoe een verzoek indienen bij het BUtgb-secretariaat samen met de volgende gegevens (voor zover bekend): de referentie van de technische goedkeuring, de versie die u wenst te raadplegen, de naam van de fabrikant en de handelsnaam van het product of systeem.

Verkeer van bouwproducten op de interne EU-markt, zonder handelsbelemmeringen

De Europese Technische Beoordeling, ETA, is een wettelijk instrument in het leven geroepen door de Europese Bouwproductenverordening (Verordening (EU) nr. 305/2011). Het is een alternatieve weg voor fabrikanten om het recht te verkrijgen om een prestatieverklaring op te stellen en ter beschikking te stellen, hetgeen de fabrikant toelaat om de CE-markering aan te brengen op zijn product. Indien voorzien van de CE-markering mag het product verspreid worden op de interne markt van de Europese Unie. Kortom, de Europese Technische Beoordeling verleent toegang tot de Europese markt.

Eens een Europese Technische Beoordeling, ETA, werd afgeleverd, moet de fabrikant aantonen dat de producten die in de handel worden gebracht, overeenkomen met de ETA. Hoe dit moet gebeuren, hangt af van het op het product toepasselijke conformiteitsbeoordelingssysteem. Het kan gaan om een zelfcontrole, maar ook om een certificering door een aangemelde instantie.

Een Europese Technische Beoordeling, ETA, kan enkel worden aangevraagd indien het product (nog) niet onder een Europese geharmoniseerde norm valt. Europese Technische Beoordelingen, ETA, betreffen producten die afwijken van de werkingssfeer van de Europese geharmoniseerde normen.

Het aanvragen van een ETA is een vrijwillig initiatief van de aanvrager. Er is geen enkele wettelijke bepaling die voorschrijft dat een product het voorwerp moet uitmaken van een Europese Technische Beoordeling, ETA.

Kan een product zowel onder een ATG als onder een ETA vallen?

De Technische Goedkeuring, ATG, en de Europese Technische Beoordeling, ETA, zijn complementaire systemen, met elk een andere doelstelling.
De Technische Goedkeuring, ATG, zorgt voor marktacceptatie vanwege de Belgische bouwsector, daar waar de Europese Technische Beoordeling, ETA, zorgt voor markttoegang in de Europese Unie.
Bijgevolg kan eenzelfde product zowel onder een Europese Technische Beoordeling, ETA, als onder een Technische Goedkeuring, ATG, vallen.

Voorschrijven van een technische goedkeuring, ATG, in bestekken

Voorschrijvers, architecten en ontwerpers kunnen in het bestek eenvoudig voorschrijven dat de materialen, producten, systemen “op het moment van de offerte of de toepassing drager zijn van een geldige technische goedkeuring, ATG, afgeleverd door de BUtgb overeenkomstig diens geldend Algemeen Goedkeurings- en Certificatiereglement. Bij twijfel over de geldigheidstermijn van de ATG zijn de data voorzien op de voorpagina van de technische goedkeuringstekst doorslaggevend. Het toepassingsdomein van de ATG omvat de in dit bestek beoogde toepassing. Er wordt voldaan aan alle voorwaarden opgenomen in de goedkeuring.”

Wanneer gewenst wordt dat de ATG welbepaalde prestaties en/of functionele eisen bevestigd, kan worden toegevoegd: “De ATG keurt expliciet volgende eisen goed: …”.

Indien de wet inzake overheidsopdrachten van toepassing is, moet worden toegevoegd:

  • Wanneer het een opdracht betreft waarvan de geraamde waarde lager is dan de toepasselijke drempel voor Europese bekendmaking: “Er wordt verwezen naar het ATG-merk ter uitvoering van artikel 54, § 1, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat voldoet aan alle voorwaarden vermeld in deze laatste bepaling. Met name hebben de merkeisen alleen betrekking op criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht en zijn ze geschikt voor de omschrijving van de kenmerken van de werken die het voorwerp van de opdracht vormen. Echter wordt ook steeds rekening gehouden met andere geschikte bewijsmiddelen, voor zover die aantonen dat aan eisen betreffende het specifieke keurmerk of aan de specifieke eisen is voldaan.”;
  • Wanneer het een opdracht betreft waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de betreffende drempel van de Europese bekendmaking: “Het ATG-merk wordt vereist ter uitvoering van artikel 54, § 1, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en voldoet aan alle voorwaarden vermeld in deze laatste bepaling. Met name hebben de keurmerkeisen alleen betrekking op criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht en zijn ze geschikt voor de omschrijving van de kenmerken van de werken die het voorwerp van de opdracht vormen.”.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Scroll naar boven

Find what you are
looking for

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

Feedback & Support

Vind wat u zoekt
.

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Feedback & Steun

Report a bug

Een bug melden

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Feature Request

Feature Aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.